Register for a Free Account
Name
Email
Choose Password
Confirm Password

Please login to continue
Forgot your password?
Recover it here.
Don't have an account?
Sign Up Now!

Slovensko

Drahí TWR priatelia a podporovatelia

aj v roku 2021 sa môžete rozhodnú?, ako bude využitá ?as? dane, ktorú za minulý rok odvádzate štátu. Ak ju chcete investova? do celosvetovej misie, môžete svoje 2% (3%) venova? práve TWR. Prinesiete tým nádej v záchranu skrze Pána Ježiša Krista ?u?om po celom svete, ktorí by sa o nej možno inak nedozvedeli (pozri príbeh pastora z Columbie).

Cie?om TWR (Trans World Radio – Stredná Európa) je šíri? evanjelium. Využívame pri tom obrovský vplyv médií - rozhlasového vysielania, mobilných aplikácii, internetového vysielania alebo tla?ených materiálov a v sú?asnosti pôsobíme vo vyše 275 svetových jazykoch a dialektoch a vo vyše 190 krajinách sveta, pri?om mnohé z týchto krajín sú inak pre kres?anov nedostupné.

?akujeme!

Dôležité údaje pri darovaní 2% (3%):
Názov: Trans World Radio – Stredná Európa
Právna forma: Organizácia s medzinárodným prvkom
Sídlo: Banšelova 17, 821 04 Bratislava
I?O: 31749496

Podrobnejší postup pri darovani 2% (3%)
POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ZAMESTNANCA

30.4.2021 – do tohto termínu je potrebné doru?i? alebo zasla? poštou na príslušný da?ový úrad v mieste Vášho bydliska obe nasledujúce tla?ivá

Poznámka: Zamestnanec si môže vybra? iba jedného prijímate?a, ktorému daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.
POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE FYZICKÚ OSOBU, KTORÁ SI DA?OVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA.

Fyzická osoba vypl?uje da?ové priznanie typu A alebo typu B. Priamo v tomto tla?ive sa uvádzajú údaje o prijímate?ovi a výške poukázanej sumy (2% z dane).

31.3.2021 – posledný termín podania da?ového priznania na príslušný da?ový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia da?ovej povinnosti.

  • Pri odklade da?ového priznania sa tento termín posúva na 30. Júna 2021
Poznámka: Fyzická osoba si môže vybra? iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Výška darovanej sumy predstavuje minimálne 3 €.
POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE PRÁVNICKÚ OSOBU

Právnická osoba vypl?uje údaje o príjimate?ovi a výške poukázanej sumy (2% z dane) priamo v da?ovom priznaní v bode VI.

31.3.2021 – posledný termín podania da?ového priznania na príslušný da?ový úrad v mieste sídla spolo?nosti a termín zaplatenia da?ovej povinnosti (pokia? nie je schválené da?ovým úradom inak)

  • Pri odklade da?ového priznania sa tento termín posúva na 30. Júna 2020
Poznámka: Právnická osoba má možnos?, vybra? si až troch prijímate?ov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôc?. Výška sumy na poukázanie pre jednu organizáciu predstavuje minimálne 8 €.
DAROVANIE 3%

Ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovo?nícky minimálne 40 hodín, môžete darova? až 3% z vašej zaplatenej dane. Musíte však získa? "Potvrdenie o dobrovo?níckej ?innosti" (Vzor – TU) od organizácie, ktorej ste v uplynulom roku pomáhali a priloži? ho k vášmu "Vyhláseniu o poukázaní dane".

V prípade otázok nás kontaktujte na astephenson@twr.org

Dear friends and supporters of Trans World Radio (TWR),

In 2021, as in the past years, you can decide how to use a portion of the tax you pay to the Slovak government for your income from 2020. If you decide to give your 2% (or 3% for volunteer work) to us, you can be a part of bringing the true hope of salvation through the Lord Jesus Christ to those who need it the most and who might not otherwise hear about it — watch the story of a pastor from Columbia:

The purpose of TWR is to spread the gospel of Jesus Christ by using different kinds of media, be it traditional broadcast, mobile apps or internet streaming, to bring hope to the lost in over 275 languages and dialects and in more than 190 countries and territories around the world.

By supporting TWR, you are taking part in reaching the far corners of the earth so that people can find and grow in everlasting hope!

Thank you for your consideration!

Important information for 2% (3%) tax donation:
Name: Trans World Radio – Stredná Európa
Legal form: Organization with an International element (in Slovak: Organizácia s medzinárodným prvkom)
Address: Banšelova 17, 821 04 Bratislava
I?O: 31749496

Detailed process for 2% (3%) tax donation:

PROCESS FOR 2% TAX DONATION BY AN EMPLOYEE

30 April 2021 – by this deadline, both the tax receipt form together with the tax declaration form (in Slovak the documents are called: Vyhlásenie o zaplatení dane and Potvrdenie o zaplatení dane which is the document your employer will provide for you) must be delivered or sent by postal mail to the appropriate tax office in your place of residence.

Note: An employee can only choose one recipient to donate his/her 2%. The donation amount has to be a minimum of 3 Euro.

PROCESS FOR 2% TAX DONATION BY A PHYSICAL PERSON (e.g. self-employed, or who had multiple income sources in a given year) that is submitting the tax form individually [not via the employer])

A physical person completes a type A or type B tax return. Directly in this form, the information on the beneficiary and the sum of the remitted amount (2% of the tax) is provided.

31 March 2021 – the deadline for filing the tax return with the relevant tax office (at the place of residence) and the date of payment of the tax liability.

Note: An employee can only choose one recipient to donate his/hers 2%. The donation amount has to be a minimum of 3 Euro.

PROCESS FOR 2% TAX DONATION FOR A LEGAL ENTITY (e.g. business owners)

The legal entity fills in the details of the beneficiary and the sum of the transferred amount (2% of the tax) directly in the tax return under section VI.

31 March 2021– the deadline for filing the tax return with the relevant tax office (at the place of residence) and the date of payment of the tax liability (unless otherwise approved by the tax office)

Note: A legal entity has the option of selecting up to three beneficiaries to whom it can give a donation. The amount per organization needs to be a minimum of 8 Euro.

3% TAX DONATION

If you have worked for an amount of at least 40 hours in 2020 as a volunteer at a registered organization, you can donate up to 3% of your paid tax. However, you must obtain a "Volunteer Confirmation" (Template – HERE) from the organization you helped in 2020 and attach it to your tax declaration form (in Slovak: Vyhlásenie o poukázaní dane).

In case of any questions, feel free to contact us at: astephenson@twr.org

0 25 50 100 250 500 1000 More
Choose your gift!
You could reach 10,000 people
with this gift
See Calculation in:
USD
Give Now
Give Now